Veri Güvenliği Formu

BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE)

(Kişisel Veri Sahibi tarafından Veri Sorumlusuna yapılacak başvuruya ilişkindir )

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra aşağıda metin içinde “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11.nci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13.ncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak; iadeli taahhütlü mektupla tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir:

Başvuru Yöntemi/şekli : İadeli Taahhütlü mektup

Başvurunun Yapılacağı : TECHPOİNT SERVİS VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş.

Adres : Bağlarbaşı Mah. Ergenekon Sok. No : 6 Çakmak Plaza 34844- Maltepe / İSTANBUL

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi : “Kişisel Veri Koruma Kanunu Bilgi Talebi” olarak mektup üzerine yazılı olarak yer alacak ibare Başvuruya Eklenecek

Diğer Bilgiler :

Talep içinde belirttilen evrak eklenecektir.

Kanunun 13.ncü maddesinin 1.nci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru olarak düzenlemeye gidilmiş olması nedeniyle, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce ayrıca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13.ncü maddesinin 2.nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanunun 13.ncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde doğanacak aksaklıklardan, Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.


BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASINA VE KENDİSİYLE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER


Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.BAŞVURU SAHİBİ OLARAK TALEBİNİZ

(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1))

Aşağıda Kanun’un 11.nci maddesi gereğince veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13.ncü maddesinin 3.ncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

Talep No. TALEP KONUSU HUKUKİ DAYANAK SEÇİMİNİZ (İlgili bölüm işaretleyiniz)
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a)
2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hk bilgi talep ediyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında 3.ncü kişilere aktarılıyorsa, bu 3.ncü kişileri bilmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin. (Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz):
a.Silinmesini talep ediyorum
b.Anonim Hale Getirilmesi Talep Ediyorum
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)
a
b
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ; Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)
a. Silinmesini talep ediyorum
b. Anonim hale getirilmesi talep ediyorum
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)
a
b
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h) 4.


TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

Kanun’un 11.nci maddesinin 1.nci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Şirketimiz tarafından Kanunun 13.ncü maddesi kapsamında değerlendirme yapılabilmesi amacıyla, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir.


Talep No. TALEP KONUSU SAĞLANMASI TALEP EDİLEN BİLGİ SAĞLANMASI TALEP EDİLEN BELGE SEÇİMİNİZ (İlgili bölüm işaretleyiniz)
1 Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum
2 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum
3 Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum
4 Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında 3.ncü kişilere aktarılıyorsa, bu 3.ncü kişileri bilmek istiyorum
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum Hangi verinin düzeltilmesi talep ediliyorsa o yazılacak Doğru olan bilgiyi tamamlayıcı belge (nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah, İTO kaydı gibi)
6 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin: (Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz) a.Silinmesini talep ediyorum b.Anonim Hale Getirilmesi Talep Ediyorum İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtilniz: Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum Eksik veya yanlış olduğuınu düşündüğünüz kişisel veriniz Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösterir belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi..)
8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ; Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz) a. Silinmesini talep ediyorum b. Anonim hale getirilmesi talep ediyorum İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtilniz: Seçim yaptığınız ilgili hususu tevsik edici belgeler
9 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin. Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler.
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz. Yandaki kolonda belirmiş olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul kararının örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisi ve uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 13 (1)- (3))

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13.ncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

a) Cevabın 2.nci bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

b) Cevabın 2.nci bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)