Etik Davranış Standartları

TECHPOİNT ETİK İŞ DAVRANIŞI STANDARTLARI

 

TECHPOİNT İŞ DAVRANIŞLARI ŞARTLARI

TECHPOİNT kalite, hizmet, dürüstlük ve doğrulukta Türkiye’de taşınabilir elektronik cihaz sektörü geneline yayılan bir üne sahiptir. TECHPOİNT faaliyetlerinin hiçbir aşamasında dürüstlük ve doğruluktan taviz vermez. Şirket olarak Etik İş Davranışı standartlarımızın bize rekabet avantajı sağladığına ve şirketimizin devam eden başarılarında yaşamsal önem taşıdığına inanıyoruz. TECHPOİNT, sadece, bu iş davranışları standardına bağlılığını paylaşan kişi ve şirketlerle iş yapar.

 

MÜŞTERİMİZ OLAN DEVLET KURULUŞLARI

Rüşvetle mücadele yasaları (Örneğin; 19.04.1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu vb.) TECHPOİNT‘in ve TECHPOİNT adına hareket eden herkesi iş alma veya işi elde tutma da dahil olmak üzere resmi bir eylemi uygunsuz bir biçimde etkileme amacıyla bir “Kamu Görevlisi ”ne hediye verme ya da ödeme yapmaktan mene der. “Kamu Görevlisi” seçimle göreve gelmiş ya da yüksek kademede personel ve ayrıca devlet adına takdir yetkisi kullanabilen ya da işlemleri etkileyebilen her düzeyindeki devlet çalışanı anlamına gelir. Bu terim ayrıca, kamu hizmetleri, telekomünikasyon kuruluşları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT A.Ş. , üniversiteler ve araştırma kurumları gibi devletin sahip olduğu ya da finanse ettiği kurumların ve devletin sahip olduğu sanayi ve işletmelerin çalışanlarını kapsar. Bu yasalar değerli herhangi bir şeyin, yani para, ağırlama, yolculuk, hediye ya da başkaları tarafından resmi karar almayı yanlış bir biçimde etkileyecek şekilde algılanabilen herhangi bir şeyin verilmesini yasaklar. Para hiçbir zaman uygun bir hediye değildir. Ürün numuneleri, sembolik değere sahip hediyeler ve iş dünyasında yaygın olan ikramlar, daima yerel yasalara uygun olmak şartıyla, kabul edilebilir. Rüşvetle mücadele yasaları, TECHPOİNT ve ilgili kişiler hakkında çok ciddi cezai ve ticari cezalar getirebilir. TECHPOİNT Çalışanları ve iş ortakları herhangi bir kamu görevlisi veya çalışanın kendisine veya adına herhangi bir ödeme yapamaz. Bu yasak sadece kamu görevlilerine yapılacak doğrudan ödemeler değil, ayrıca sonunda kamu görevlisine verileceğini düşündüğünüz herhangi bir kişiye dolaylı yapılan ödemeler ve kamu görevlisinin gösterdiği kişiye yapılan dolaylı ödemeler için de geçerlidir. Uygun olmayan bir ödeme yapması istenen veya bu amaçla yaklaşılan herhangi bir TECHPOİNT çalışanı veya iş ortağı olayı hemen TECHPOİNT ’in hizmet aldığı Hukuk Bürosuna bildirmelidir.

 

FİNANS VE MUHASEBE KURALLARI

TECHPOİNT tüm mali bilgilerin belgelendirilmesi ve bildiriminde saydamlık, doğruluk ve eksiksizlik konusunda yüksek standartlar oluşturmuştur ve bu standartları sürdürmektedir. Mali kayıtlarımız işimizi yönetmenin temelini oluşturur ve meslektaşlarımıza, paydaşlarımıza ve kamuya karşı tam, adil, anlaşılır ve açık bildirimler ve iletişim sağlama yükümlülüklerimizi yerine getirmek açısından önemlidir. Bu kayıtlar ayrıca vergi, mali ve diğer bildirim gereklilikleriyle uyumun gösterilmesi için gereklidir. Tüm mali bilgiler fiili işlemleri yansıtmalı ve genel olarak kabul görmüş muhasebe prensiplerine uymalıdır. TECHPOİNT ‘in işiyle ilgili tüm bilgiler dürüst, doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirilmeli ve kaydedilmelidir. TECHPOİNT ‘in kayıtları ve defterlerine yanlış ve hatalı yönlendiren girdiler yapılamaz ve TECHPOİNT çalışanları bu tür kayıtlarla sonuçlanacak herhangi bir düzenleme yapamaz. Herhangi bir açıklanmamış veya kaydedilmemiş fon ve varlık oluşturulamaz. TECHPOİNT, tüm işlemlerin yönetimin izniyle yapılmasını ve muhasebe ve kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlama konusunda makul bir güvence oluşturmak amacıyla bir kurum içi kontrol sistemi kullanmaktadır. Tüm TECHPOİNT çalışanları kendi ekip üyelerinin bu iç kontrollere uyduğundan emin olmak için uygun önlemleri almalıdır. Hiçbir TECHPOİNT çalışanı TECHPOİNT adına iş yapmak veya elde etmek için hiçbir zaman herhangi bir para ödemesi, gerekenin üzerinde hediye ve komisyonu teklif edemez ve veremez. Bir ödemenin uygunsuz amaçlarla kullanılacağına inanan ve yukardakilerle yasaklanan herhangi bir eylemden haberdar olan TECHPOİNT çalışanı konuyu en kısa zamanda amirine, Mali ve İdari İşler Direktörlüğüne ve hizmet aldığımız hukuk bürosuna bildirmelidir.

 

ANTİTRÖST VE REKABET YASALARI

TECHPOİNT çalışanlarının işini yaparken ulusal, bölgesel ve yabancı antitröst yasalarına tam olarak uyması gerekmektedir. Antitröst yasaları TECHPOİNT’in çeşitli faaliyetlerini etkiler; TECHPOİNT çalışanları gündelik işlerini yaparken bunların etkisine duyarlı olmalıdır. Antitröst yasaları ihlalleri ile ilgili cezalar ciddi boyutlarda olabilir ve para ve hapis cezaları içerebilir. TECHPOİNT’e ve ayrıca yasadışı faaliyetlere katılan TECHPOİNT çalışanlarına cezalar verilebilir. Rekabet yasaları birçok ülkede rekabeti kısıtlayan belirli uygulamaları yasaklar ya da sınırlandırır. Örneğin gerek yasa gerekse TECHPOİNT politikası, rakip teşebbüslerin satış fiyatları, ihaleler ya da müşterilerin ya da pazarların coğrafi olarak veya ürün uygulamasına göre bölüşülmesi konusunda anlaşma yapmalarını yasaklar. Türkiye’de (ve birçok ülkede) üretici ve dağıtıcının perakende satış fiyatı belirlemesi ya da ürünlerin perakende satışına kısıtlama getirmesi yasadışıdır. Bu konuların hassas tabiatı nedeniyle TECHPOİNT çalışanları herhangi bir rakiple bu tür konular ile ilgili görüşme yapmamalıdır. Bir müşteri veya tedarikçi ile münhasır düzenlemeler, malların tekrar satılmasıyla ilgili kısıtlamalar, bir ürününü satılması veya başkasının finansal kiralamasıyla ilgili olarak satış ve finansal kiralamanın birlikte paketlenmesiyle ilgili düzenlemeler ve rakip müşteriler arasında farklı fiyatlandırmanın da duruma göre yasal sonuçları olabilir. Bu veya başka antitröst ve rekabet konularında bir endişesi olan TECHPOİNT çalışanı konuyu en kısa zamanda amirine, Mali ve İdari İşler Direktörlüğüne ve hizmet aldığımız hukuk bürosuna bildirmelidir.

 

MENFAAT ÇATIŞMASI

TECHPOİNT Çalışanları ve iş ortakları, TECHPOİNT‘e profesyonel ve sadık bir şekilde hizmet vermelerini engelleyecek her tür faaliyetten kaçınmalıdır. TECHPOİNT çalışanlarının TECHPOİNT’e sadakat gösterme görevi vardır. Bu sadakat TECHPOİNT çalışanlarının kişisel ve mesleki ilişkileri arasında fiili veya varmış gibi görünen menfaat çatışmalarını önlemelerini gerektirir. Bir TECHPOİNT çalışanının veya onun aile üyelerinden birinin, kişisel veya kurum dışındaki menfaattarının söz konusu TECHPOİNT çalışanının işlerini veya TECHPOİNT ’e tam sadakatini etkileyebilecek veya bozabilecek - hatta bozuyormuş veya etkiliyormuş gibi görünebilecek - bir pozisyona girmesi halinde menfaat çatışması ortaya çıkabilir. İzin verilmeyen menfaat çatışması örnekleri arasında şunlar vardır:

 

• TECHPOİNT’deki pozisyonları yoluyla öğrendikleri bilgiyi kişisel kazanç ve avantaj için kullanmak,

• Gizli bilgileri açıklamak veya yetkisiz üçüncü şahıslardan alınan gizli bilgileri uygun şekilde korumamak,

• Üçüncü şahıs adına uygun olmayan bir kazanç veya avantaj sağlamak,

 

Tüm TECHPOİNT çalışanlarının tüm iş zamanları ve çabalarını şirkete adama ve TECHPOİNT ’deki görevlerini yaparken menfaat çatışmalarından uzak kaldıklarından emin olma yükümlülüğü vardır. TECHPOİNT çalışanları TECHPOİNT ile olan pozisyonları nedeniyle keşfettikleri ticari fırsatlardan faydalandıkları veya şirketle rekabete girdikleri zaman da menfaat çatışması olabilir. TECHPOİNT çalışanları bunu yapma fırsatı her doğduğunda şirketin meşru çıkarlarına göre  hareket etme zorunluluğu vardır. Şirket dışı bir faaliyetin kişisel ilişkilerle şirketle ilgili ilişkileri arasında fiili veya görünürde aykırılık ya da şirkete karşı yükümlülükleri acısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı konusunda kuşkuları olan TECHPOİNT çalışanları konuyu en kısa zamanda amirinin, Mali ve İdari İşler Direktörlüğünün ve hizmet aldığımız hukuk bürosunun onayını almalıdır.

 

HASSAS VE GİZLİ BİLGİ

Tüm şirket kayıtları ve şirket, müşterileri, tedarikçileri ve ayrıca TECHPOİNT çalışanlarıyla ilgili bilgiler gizlidir. Bu durum, bilgi “Gizli” olarak işaretli olsun veya olmasın geçerlidir. Tüm TECHPOİNT çalışanlarının TECHPOİNT’in hassas ve gizli bilgilerini şirket dışında kimseye açıklamama ve bu bilgiyi sadece şirketin işleriyle bağlantılı olarak kullanma yükümlülükleri vardır. Şirketin sahip olduğu bilgiler (TECHPOİNT’in kaynakları kullanılarak oluşturulmuş veya TECHPOİNT tarafından üçüncü taraflardan yasal olarak elde edilmiş, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet dahil tüm veriler) bir varlık kabul edilir ve bu şekilde her kullanıldığında ve saklandığında yetkisiz erişim, değiştirme, açıklama, kullanım ve imhadan korunmaları gerekir. Bu varlığı yeterince korumamak müşteri ilişkilerinin kaybı, halkın duyduğu güvenin kaybı, işlerin bozulması,aşırı maliyet ve rekabet dezavantajı oluşturabilir. 

 

İŞ YASALARI VE İŞ GÜVENLİĞİ

TECHPOİNT, insan hakları ihlalinin hiçbir türüne göz yummaz. TECHPOİNT emniyetli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlar ve adil iş uygulamalarını korumak için gerekli çabayı gösterir. TECHPOİNT’in güvenli bir işyeri sağlamasına yardım etmek her TECHPOİNT çalışanının görevidir. TECHPOİNT çalışanları olası bir güvenlik endişelerini hemen amirine ve/veya Mali ve İdari İşlere Direktörlüğüne bildirir.